ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu üyelik sözleşmesi, https://www.technopcshop.com/ (TECHNOPC) web sitesine ve bu siteye bağlı diğer tüm sitelere üye olmak için karşılıklı olarak kabul edilmesi gereken hak ve yükümlülükleri düzenlemektedir. Üyelik sözleşmesine kullanıcıların verdiği elektronik onay ile TECHNOPC’nin sunduğu hizmetten yararlanmak için işbu üyelik sözleşmesinin içeriğine kullanıcıların açık rıza göstererek kabul ve taahhüt edilir. 

1.ÜYELİK SÜRECİ VE ŞARTLARI

TECHNOPC’nin sunduğu elektronik ortamda alış veriş yapılabilmesi adına kurulmuş olan bu websiteye üye olunabilmesi için, kullanıcının Türk Medeni Kanunu uyarınca 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.

Kullanıcının tüzel kişiliği olması halinde tüzel kişiyi temsil etmeye yetkili olmak ve satıcı tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir.

Yukarıda sayılan üyelik koşullarının sağlanamaması halinde, kişinin üyeliği TECHNOPC tarafından kabul edilmiş olsa dahi, üyeliğin şartlarının noksan olmasından dolayı üyeliğin sonuçlarını doğurmayacaktır.

TECHNOPC, her daim işbu üyelik sözleşmesini tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirim yapılmaksızın feshetme ve dondurma yetkisini haizdir. Kullanıcının üyeliğini dondurma veya üyelik sözleşmesini feshetmenin sonucunda TECHNOPC’ nin herhangi bir hukuki veya cezai anlamda sorumluluğu ve tazminat yükümlülüğü doğmaz.

2. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

TECHNOPC fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

TECHNOPC, üyelerinin, websitesinin sunduğu hizmetlerden, teknik arıza ve mücbir sebep halleri hariç olmak üzere yararlanmasına izin vereceğini kabul ve taahhüt eder.

Üyeler, websitenin kullanım amacı dışında bir amaç ile üyelik haklarını kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt eder. Üyelerin, TECHNOPC’ye ait websitenin kaynak kodlara veya sitenin kurumunda kullanılmış olan diğer teknik araçlara ulaşmak amacıyla kullanmayacaklarına açık rıza gösterirler. Aksi halde, 3. Kişilerin gördüğü tüm zararlar hakkında hukuki, cezai ve tazminat sorumluluğu yönünden üye sorumlu olacaktır.

Üye, genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde, üyenin üyeliği dondurulabilir. İşbu üyelik sözleşmesinin 2. maddesinde bahsedilen hallerde yasal haklarımızı kullanmak adına mahkemeye ve savcılığa başvuru haklarımız saklıdır.

Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçü ncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

TECHNOPC, TECHNOPC ile satış için paylaşılan tüm bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. TECHNOPC, kendisi ile paylaşılan verileri doğru varsayarak hareket etmekle yükümlü olduğundan oraya çıkacak olan zararlardan sorumlu tutulamaz.

Siteye girmek için gerekli olan kullanıcı adı, şifre, e-mail adresi ve benzeri olan verilerin güvenliği ile ilgili tüm sorumluluklar üyelere aittir. Bu hususta TECHNOPC sorumlu tutulamaz.

Üye, Site ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Sitenin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder.

Üye işbu üyelik sözleşmesini kabul ederek, TECHNOPC’nin sitesinde bulunan tüm Sözleşme, Politikaları ve ön bilgilendirmeleri kabul ve taahhüt eder.

3.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Websitesinde bulunan sitenin kuruluşu ve işleyişi ile ilgili tüm araçlar, tasarım, metin, imge, html kodu, kaynak kodları ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm elmanlar TECHNOPC’ye ait lisans hakkı altındadır.

TECHNOPC’ye ait olan işbu üyelik sözleşmesine konu websitesinde bulunan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları TECHNOPC’ye aittir.

Bu haklarla sınırlı kalmamak kaydıyla, yukarıda sayılan fikri mülkiyet haklarına konu olan websitesi bünyesindeki herhangi bir araç üyeler tarafından kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, aktarılamaz, kullanılamaz, satılamaz ve benzeri olan hiçbir fiil gerçekleştirilemez. Aksi halin gerçekleşmesi durumunda, TECHNOPC’nin yasal süreç başlatma hakkı saklıdır.

4.SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

İşbu üyelik sözleşmesi çerçevesinde siteye erişilmesi, sitedeki hizmetten yararlanılması, sitedeki programların kullanılması ve bunlarla sınırlı kalınmayacak şekilde benzeri tüm fiillerden dolayı; sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan TECHNOPC sorumlu tutulamaz.

5.GİZLİ BİLGİ

TECHNOPC, üyelerin internet sitesi aracılığıyla ilettiği kişisel bilgilerini 3. Kişilere açıklamayacağını taahhüt eder. Bu kişisel bilgiler; üye adı soyadı, elektronik posta adresi, telefon numarası, adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü bilgi ‘’Gizli Bilgi’’ olarak anılacaktır.

Kullanıcı; sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri, websitesinin iyileştirilmesi ve kullanıcılara daha iyi hizmet verilebilmesi kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan TECHNOPC’ nin kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini TECHNOPC ortakları ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulünce bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

6.MÜCBİR SEBEPLER

Tarafların kontrolü dışında meydana gelen  tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, toplumsal olaylar, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden ("Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifası imkansız hale gelirse, taraflar bu durumdan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

7.SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİĞİ

İşbu sözleşme kayıtlarından biri kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini sürdürmeye devam edecektir.

8.SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

TECHNOPC sözleşme hükümlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yapılan değişikliği takip etme yükümlülüğü kullanıcıya aittir ve sözleşmede yapılan değişiklik, yapıldığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Kullanıcı sunulan hizmet ve websitesini kullanmaya devam etmekle yapılan değişiklikleri onaylamış sayılacaktır.

9.DEVİR

TECHNOPC, işbu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Kullanıcı ve Üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez.

10.TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, TECHNOPC’ nin bilinen elektronik posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği elektronik posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

11.DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

12.İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü uyuşmazlık çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İstanbul Anadolu İcra Daireleri yetkilidir.

13.YÜRÜLÜK

Kullanıcı, üyelik kaydını yaptıktan sonra işbu sözleşmenin tüm hükümlerini okuyup anladığını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın üye olması anından itibaren işbu sözleşme yürürlüğe girer. Satıcı dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı  inceleyebilirsiniz.